Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1 - AMAÇ

Plast Met olarak, kurumsal sorumluluk anlayışımızın temelini yasalara ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık oluşturmaktadır. Etik kurallar ile bütünlük içerisinde rüşvet ve yolsuzluğun oluşmaması için mücadele etmekteyiz. Bu politika ile rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerimizi ve bu konudaki yaklaşımımızı açık ve net bir şekilde ortaya koymayı hedeflemekteyiz.

2 - KAPSAM

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece şirket çalışanlarını değil, şirket adına hareket eden veya şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

  • »» Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm şirket çalışanları,
  • »» Tedarikçi ve yüklenici firmalar,
  • »» Dış hizmet alınan şirketler ve çalışanları,

Şirketin ilişkili olduğu diğer doğrudan ve dolaylı kişi ve kuruluşlar bu politikanın kapsamına girmektedir.

3 - UYGULAMA

Sorumluluk

Şirket Yönetimimiz bu politikamızın uygulanması için gerekli ortamı sağlar, rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir. Politikamıza aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar ve bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

Ulaşan şikayet, ihbar ve iddialar hakkında gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar. Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

Yöneticiler, Çalışanlar ve İş Ortakları;

Tüm çalışanlarımız, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikamızı kabul etmek ve politikamızda belirtilen ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin, sorumlu oldukları ve idaresi altındaki çalışanlar ile iş ortakları tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlamakla ve kendilerine ulaşan şikayet, ihbar ve iddiaları şirketimiz iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz. Tüm şirket çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve / veya şirket iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

Plast Met ile ilişkili kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda şirketimiz de sorumlu olacaktır; bu nedenle tedarikçi ve yüklenici firmalar başta olmak üzere iş ortaklarımızın da kanun ve yönetmeliklere uyumu ile birlikte, ilgili yönetmelik ve prosedürler ile bu politika metnine ve bu kurallara uygun hareket etmesi beklenmektedir.

4 - RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE

Plast Met olarak, faaliyet gösterdiğimiz ve temsil edildiğimiz sektörlerde evrensel hukuk kurallarına, rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı prensip edinmekteyiz. Bu politika; tüm faaliyetlerimizin yasalara, yönetmeliklere, prosedürlere, etik kurallara ve diğer düzenlemelere uygun; doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler niteliktedir. Tüm paydaşlarımızın haklarının korunmasını sağlamak konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

Plast Met olarak, tüm faaliyetlerimizde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktayız. Bu politika kapsamındaki kişilerin; şirket lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Devlet kurumlarının, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın yasal haklarını korumaktayız. Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında herhangi bir şey yapılıp yapılmamış olması gözetilmeden, menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemiş olması durumunda dahi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olarak kabul edilmektedir. Rüşvet ve yolsuzluğun iş etiğine aykırı eylemler olması yanında yasal olarak cezai yükümlülüklerinin de olması sebebiyle çalışanlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi ve bu konuyu çalışma hayatından bağımsız, kişisel ödev ve sorumluluklarının bir parçası olarak değerlendirmesi beklenmektedir.

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının ihlali halinde, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız, iletişim kanallarımız aracılığıyla yönetimimiz ile doğrudan iletişime geçebilmektedir. Bu kuralların ihlali nedeniyle şirketimizin kayıp yaşaması durumunda çalışanlarımızla ilgili işlem yapılmasına ve haklarının korunmasına yönelik yasal işlemler dahil tüm hakkımız saklıdır.

4.1. Rüşvet ve Yolsuzluk Eylemleri Başlıca Risk Alanları

Plast Met, rüşvet ve yolsuzluğu risk yönetimi uygulamalarının bir parçası olarak görmekte ve iç kontrol sistemimiz sayesinde bu konular risk odaklı bir bakışla incelenmektedir. Belirlenen riskler ve potansiyel etkileri iç denetimlerimiz süresince değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Buna ek olarak, şirketimiz, çalışanlarının rüşvet açısından yüksek riskli görevleri kapsamında yolsuzluk risklerini değerlendirmektedir.

4.1.1. Hediyeler ve Ağırlamalar

Çalışanlarımız yasa ve yönetmeliklere uyum göstermekle ve kendi sorumluluk alanları içindeki işin yapılması için değeri ne olursa olsun, şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan üçüncü bir şahıstan gelebilecek eşya, hizmet, nakit veya çek gibi hediyeleri reddetmekle yükümlüdür. Çalışanlarımız diğer kurumların şirketimiz hakkında kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediye, ağırlama veya diğer armağanları teklif etmez, bu tür taleplerde bulunmaz. Tüm çalışanlarımız hediye ve ağırlamalara ilişkin kurallar ile ilgili şirketimizce yayınlanan bildirilerde belirtilen hususlara dikkat etmek ve bu kurallara uygun davranmakla yükümlüdür.

4.1.2. Tedarikçi ve Yükleniciler

Üçüncü kişilerce işlenen bir yolsuzluk eylemi dahi Plast Met tarafından işlenmiş sayılabileceğinden, tedarikçi kişi ve kurumların sağlayacağı hizmete ilişkin vasıfları sağladığından emin olunması için yeterli ve itinalı inceleme yapılması, şirket politikalarımıza uygun hareket edecek ve itibarımızı zedelemeyecek kurumlar ile iş ortaklığı kurulması gerekmektedir.

Plast Met ile ilişki kurarak şirketimiz adına iş gören kişilerin, tedarikçi veya yüklenicilerin, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymayı kabul etmelerini beklemekteyiz.

Plast Met’ e çeşitli nedenlerle hizmet veren, yönetim danışmanlığı, bilgi teknolojileri, makine bakım, kalite kontrol, servis hizmeti veya tesis yönetimi vb. işlevlerle ilgilenen tedarikçiler ve yüklenici kişi ve / veya kurumların da iş ilişkisine girdiği, 3.kişilere rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurulmamalı; kurulmuş bir ilişki var ise böylesine bir durumun var olduğu duyumunun alındığı tarih itibariyle, söz konusu ilişki derhal sonlandırılmalıdır.

4.1.3. Siyasi Bağışlar

Plast Met’ de siyasi partilere, siyasetçilere ya da herhangi bir kuruluşa şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme yapılmasının yanı sıra maddi ve / veya ayni katkı sağlanması yasaktır.

4.1.4. Yardım Amaçlı Katkılar ve Sponsorluklar

Plast Met’ den talep edilecek olan yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların yasal olmaları, Plast Met tarafından çıkarılan yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uygun olmaları gerekmektedir. Yardım amaçlı her katkı ve sponsorluğun, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekmektedir. Yardım edilecek kişi veya kurumların seçimi için şeffaf kriterlerle belirlenmesi sağlanmaktadır.

4.2. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi

Tüm çalışanlarımız, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticilerine ve / veya şirketimiz iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur.

Çalışanlar aşağıda listelenen ve benzeri durumlar ile karşılaşıldığında derhal bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

  • »» Çalışanımızın kendisine veya çalışma arkadaşlarına rüşvet teklif edilmesi,
  • »» Çalışanımızın şahit olduğu veya bildiği menfaat ilişkileri ve / veya çıkar çatışmaları,
  • »» Şirket kayıtlarında fark edilen herhangi bir usulsüzlük,
  • »» İhale ve satın-almalarda karşılaşılan kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar
  • »» Herhangi bir müşterimiz veya tedarikçimize yasal ve şirket içi düzenlemelerimize aykırı şekilde menfaat sağlanması,
  • »» Şirket dahilinde veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin etik kurallara aykırı davranışlarda bulunmak üzere çalışanımızı veya çalışma arkadaşlarını zorlaması.

Plast Met müşterileri ve iş ortakları, etik konuları kapsayan bildirimlerini plast-met.com.tr adresine mail atarak iletebilir.

4.3. Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar

Tüm prosedür ve talimatların eksiksiz uygulaması gerektiği gibi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası da tüm paydaşlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Tedarikçi ve yüklenici firmalar ile diğer iş ortaklarımızın “Rüşvet ve Yolsuzluk Politikasını” ihlali iş/hizmet sözleşmesinin feshi ile sonuçlanmaktadır. Çalışanlarımız tarafından bu kuralları ihlal edilmesi İnsan Kaynakları ve Hukuk Departmanı gibi ilgili departmanlarca ele alınmakta ve Plast Met Yönetimine raporlanmaktadır.

Çalışanlarımız tarafından bu kuralların ihlal edilmesi halinde, iş sözleşmesi kuralları gereği iş akitlerinin feshi ile sonuçlanabilir.

4.4. Takip ve Raporlama

Yolsuzluk ve rüşvet konulu iç denetim bulgularının ve etik ilkelerle ilgili konuların değerlendirildiği şirket üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yılda iki kez toplanmaktadır. Yüksek düzeyde riskler tanımlandığında, üst yönetimimizin de katılımıyla toplanacak olan kurulda bu riskler değerlendirilir.

Kurumsal yönetimimizin parçası olarak, İnsan Kaynakları Departmanı şirketimizin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız konusunda üst yönetimimize raporlama yapmaktadır.